Beden Eğitimi İle İlgili Söylenmiş Sözler

= Her çeşit spor faaliyetlerini Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır Bu işte hükümetin şimdiye kadar olduğundan daha çok ciddi ve dikkatli davranması, Türk gençliğinin spor bakımından da milli heyecan içinde, itina ile yetiştirilmesi önemli tutulmalıdır
= Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz, idrâk ve ahlâk da bu işe yardım eder Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim

= Türk milleti anadan doğma sporcudur Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerinde güreşirken görürsünüz Ata en çok ve iyi binen yalnız Türk erkekleri değildir, Türk kadını da bu işi iyi bilir
= Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunların bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir “Buna lüzum var mı, yok mu?” gibi soruya şöyle cevap verilebilir: Esasen yoktur, fakat hakikati görmeyen cihan nazarında, mevcut ve muhakkak bir hakikati ufak bir örnekle ispat edebilmek için gereklidir
= Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini tutmaktır
= Genç Türk çocukları top oyunlarında, herhangi bir millet çocukları kadar talimli ve alışkın görünmeyebilirler Bundan müteessir olmaya lüzum ve mahal yoktur Biz çocuklarımızın hakiki kuvvet, kudret ve zekâ müsabakalarında, her gün, her yerde, hattâ her köyde görmekteyiz Bunu göremeyenlerdir ki; alayişli işleri yapamıyor gibi görünen Türk gençliğine endişe ile bakmaktadır
= Açık ve kat’i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olmak için her türlü muavenetten ziyade, bütün milletçe sporun mahiyet ve kıymeti anlaşılmış olmak ve ona kalpten muhabbet ve onu vatani vazife telakki eylemek lazımdır
= Türk gençliğinin top oyunu ile buna benzer sporlarında kusurları görülebilir Çünkü bu kusurların biraz dikkat ve biraz da talim ile ortadan kalkması mümkündür Buna o kadar ok ehemmiyet vermemelidir Bizler için asıl olan Türk çocuklarının sporu sevmeleri ve fiziki kuvvetlerini yerinde kullanabilmeleridir

= Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Millet’inin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum
= Bugünün spor mefhumu bedeni güzelleştirecek, tekamül ettirecek ve irade nefse itimat gibi ruhi vasıfları yükseltecek bir faaliyettir Her yerin hususi imkân vaziyetine göre fenni spor tasnifine uyan hareketlerin inkişafı teşvik ve takip edilmelidir
= Dünyada yenilmeyen kimse, yenilemeyen takım, yenilmeyen ordu, yenilmeyen kumandan yoktur Yenilgilerden sonra üzülmek de tabidir Ancak bu üzüntü insanın maneviyatını yok edecek, onu çökertecek seviyeye varmamalıdır Yenilen hemen toparlanmalı, kendini yeneni yenmek için olanca gücü ile azimle daha çok çalışmalıdır
= Benden, “Spor nedir?” diye sorulursa vereceğim cevap şudur: Spor, vatanın, milletin âli menfaatlerine tecavüz edenleri gırtlağından yakalayıp memleket ve millet hadimlerinin huzuruna getirebilmek kâbiliyeti, maddiyesi ve maneviyesidir
= Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar Türk gençliği gayeye, bizim idealimize durmadan yorulmadan yürüyebilir
= Fikri inkişafa olduğu gibi, bedeni inkişafa da ehemmiyet vermek ve bil Atatürk’ün Spor ile ilgili sözleri hassa seciye-i milliyeyi derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak lazımdır
= Biz henüz Avrupa derecesine gelmedik Sporda tek ve sarih bir gaye gözetmek lâzımdır Sporu ya propaganda için yapacağız, yahut da bedeni tekamülümüzü temin için yapacağız
= Bir insan hayatında büyük bir muvaffakiyet kazanabilir, fakat yalnız onunla övünerek kalmak isterse, o muvaffakiyet de unutulmaya mahkûmdur Onun için çalışmak ve daima muvaffakiyet aramak, herkes için esas olmalıdır

= Gençlik gelişen ve yetiştiren bir çalışmanın içinde yaşatılmalıdır Millet gururlu, birbirini
anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kitlesi halinde teşkilatlandırılmalıdır

= Spor ve bütün beden hareketleri gençlik terbiyesinin ve milli terbiyenin vazgeçilmeyecek olan asli ve mühim bir rüknüdür Bu sebeple Türk gençliğinde ve Türk halkında spora ve beden hareketlerine sevgi ve alaka uyandırmalı, bunları bir kitle hareketi, milli bir faaliyet halinde getirmelidir
= Her ulus, çocuklarının sıhhatli ve gürbüz olmaları için yaşadıkları bölgenin sıhhi şartlarını temin etmek, devlet halinde bulunan siyasi teşekküllerin en birinci vazifesidir Ondan sonra en küçük yaştan en son yaşa, yani insan ömrünü vasati süresince derece derece beden faaliyeti önemli yer tutar ve tutmalıdır da
= Bir toplum yalnız spor ile rengini ve kuvvetini değiştiremez Orada hakim olan sıhhî, sosyal, medenî bir çok gerek ve şartların teminine yönelen teşebbüs ve tedbirlerin uygulanması lazımdır
= Güçsüz beyinler, yetersiz gözler gerçeği kolaylıkla göremezler
= Asıl önemli olan şey başarı değil, ÇABADIR

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !